Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 56 - 69 2018-06-30

Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri
The frequency and clinical characteristics of respiıratory syncytiıal viırus iınfectiıons iın children under 2 years with respiratory tract infection

Miray KARAKOYUN [1] , Emel AKINCI ATAOĞLU [2] , Derya BÜYÜKKAYHAN [3] , Murat ELEVLİ [4]

121 998

Respiratuar Sinsityal Virüs  (RSV) 2 yaş altı süt çocuklarında en önemli alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) etkenidir. Özellikle 6 aydan küçük süt çocuklarını, prematüreleri, doğumsal kalp hastalığı olanları ve immün sistem hastalığı olan çocukları etkilemektedir. Ayrıca yaştan ve kişiden bağımsız olarak düşük sosyoekonomik düzey, nisan ve eylül arası aylarda doğum, kreş ve yurtlarda kalmak, kalabalık yaşam koşulları, okula giden kardeşin varlığı, sigara dumanına maruziyet, ailede astım ve atopi gibi risk faktörlerine sahip olmak da RSV ye bağlı enfeksiyon ihtimalini artırmaktadır. Çalışmamızda klinik olarak ASYE tanısı konulan 0-2 yaş grubundaki hastaların RSV sıklığının ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. ASYE tanısı 100 hasta çalışmaya alındı. Tekrarlayan hışıltılı solunum öyküsü olan bebekler, eşlik eden ciddi hastalığı bulunanlar, nörolojik ve metabolik bozukluğu olanlar, önceden bilinen immün yetersizliği olanlar, 24 aydan büyük olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalardan nazofaringeal sürüntü örneği alınarak RSV respi-strip ile RSV antijeni tarandı. RSV pozitif saptanan ve saptanmayan hastalar klinik, laboratuvar, özgeçmiş, aile özellikleri açısından karşılaştırıldı. Hastalarımızda RSV sıklığı % 63 olarak saptandı. Cinsiyete göre RSV sıklığı açısından anlamlı fark saptanmadı. RSV antijeni pozitif saptanan çocukların beslenme ve bakım şekilleri, kardeş sayısı, gelir düzeyi, doğumsal kalp hastalığı, ailede astım öyküsü, evde sigara içilmesi, arasında anlamlı farklılık saptanmadı. RSV, 2 yaş altındaki Türk çocuklarında önemli alt solunum yolu enfeksiyonu nedenidir. Ayrıca süt çocukluğu döneminde özellikle riskli gruptaki hastalarda önemli oranda mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır. Nazofaringeal sürüntü örneğinden RSV antijen saptanması uygun ve etkin bir tanı yöntemdir.

Respiratory syncytial virus (RSV) is the most important cause of lower respiratory tract infections ( LRTI ) in infants under 2 years of age. It particularly affects children who have premature birth stories, congenital heart disease or immune system disease and younger than 6 months old. In addition, having low socioeconomic status, crowded living conditions, exposure to cigarette smoke, family history of asthma and atopy increases the risk of RSV infection regardless of. The aim of the study was to investigate the frequency and clinical characteristics of RSV in patients 0-2 years of age who were clinically diagnosed with LRTI in our study. 100 patients who were diagnosed as LRTI were taken into the study. A nasopharyngeal swab was taken from the patients and RSV respi-strip rapid diagnostic kit was used to screen RSV antigen. Patients who were diagnosed as RSV positive and who did not have RSV were compared in terms of clinical, laboratory, resume, family characteristics. RSV frequency in our patients was 63%. There was no significant difference in RSV frequency according to sex. There is a significant difference in nutritional and care patterns of RSV-positive children, number of siblings, history of congenital heart disease, family history of asthma, smoking at home. RSV is a major cause of lower respiratory tract infections in Turkish children under 2 years of age. It also leads to significant mortality and morbidity in infants, especially in the risky group. RSV antigen detection (as a rapid diagnostic method) from a swab specimen is an appropriate and effective diagnostic method.

 • Referans22. Özacar T, Zeytinoglu A, Özdogru E, Aydemir S, Tanaç R., Bilgiç A. Alt solunum yolu ekfeksiyonu olan çocuklarda respiratuar sinsityal virüs antijeninin arastırılması. İnfeks. Derg.1996; 10: 25-27.
 • Referans3. Williams BG, Gouws E, Boschi-Pinto C, Bryce J, Dye C. Estimates of world-wide distribution of child deaths from acute respiratory infections. Lancet Infect Dis. 2002; 2: 25–32.
 • Referans23. Oddy WH, Sly PD, de Klerk NH, et al. Breast feeding and respiratory morbidity in infancy: a birth cohort study. Arch Dis Child. 2003; 88: 224-8.Referans24. Narlı N, Yapıcıoğlu H, Sartar M, Pekmezci D, Yarkın F. Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi'nde solunum sinsityal virüs infeksiyonu. Turkish Journal of Infection. 2001; 15: 161–165.
 • Referans25. Tanır G, Doğru Ü, Uzunali Ö, Akar N. Viral Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Bulguları Olan Bebeklerde ’Respiratory syncytial virüs (RSV) Enfeksiyonlarının Sıklığı ve Klinik özellikleri. T Clin J Pediatry. 2000; 9: 93-7.
 • Referans26. Openshaw PJM. Potential therapeutic implications of new insights into respiratory syncytial virus disease, Respir Res. 2002; 3: 15-20.
 • Referans27. Shay D.K, Holman R.C, Roosvelt G.E, Clarke M.J, Anderson L.J. Bronchiolitis associated mortality and estimates of respiratory syncytial virus-associated deaths among US children, 1979-1997. J Infect Dis. 2001; 183: 16- 22.
 • Referans28. Wang EE, Law BJ, Stephens D. Pediatric Investigators Collaborative Network on Infections in Canada (PICNIC) prospective study of risk factors and outcomes in patients hospitalized with respiratory syncytial viral lower respiratory tract infection. J Pediatr. 1995; 126: 212-9.
 • Referans2. Kyu HH, Pinho C, Wagner JA, Brown JC, Bertozzi-Villa A, et al. Global and National Burden of Diseases and Injuries Among Children and Adolescents Between 1990 and 2013: Findings From the Global Burden of Disease 2013 Study. JAMA Pediatr. 2016; 170: 267– 87.
 • Referans12. Hall Cb et al. Griffiths C, Drews SJ, Marchant DJ. Respiratory syncytial virus: infection, detection, and new options for prevention and treatment. Clin Microbiol Rev. 2017; 30:277–319.
 • Referans4. McIntosh K. Viral Infections of Humans. 1997.Springer, pp 691-711.
 • Referans14. Navas L, Wang E, de Carvalho V, Robinson J. Improved outcome of respiratory syncytial virus infection in a high-risk hospitalized population of Canadian children. Pediatric Investigators Collaboravite Network on Infections in Canada. J. Pediatr. 1992; 121: 348-354.
 • Referans5. Borchers AT, Chang C, Gershwin ME, Gershwin LJ. Respiratory syncytial virus-a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol. 2013; 45: 331–379.Referans6. Panda S, Mohakud NK, Suar M, Kumar S. Etiology, seasonality, and clinical characteristics of respiratory viruses in children with respiratory tract infections in Eastern India. J Med Virol. 2017; 89: 553–558.
 • Referans7.Hall CB, Weinberg GA, Iwane MK, Blumkin AK, Edwards KM, Staat MA, et al. The burden of respiratory syncytial virus infection in young children. N Engl J Med. 2009; 360: 588–598.
 • Referans8. Hall C.B, Mc Carthy C.A: Respiratory syncytial virus. In: Mandell G.L, Bennett J.E, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases 4 th. edition Churchill Livingstone. 1995; 1501-1509.
 • Referans9. Lindgren C, Lin J, Graham B.S, Gray M.E, Perker R.A, et al. Respiratory syncytial virus infection enhanced the response to laryngeal chemostimulation and inhibits arousal from sleep in young lambs. Acta Pediatr. 1996; 85: 789-797.
 • Referans10. Arola M, Ruuskanen O, Thedi Z, Mertsola J, Salonene K.N. Clinical role of respiratory virus infection in acute otitis media. Pediatrics. 1990; 85: 798-803.Referans11. Simoes EA: Respiratory syncytial virus infection. Lancet. 1999; 354: 847-52.
 • Referans13. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, Ampofo K, Bramley AM, Reed C, CDC EPIC Study Team. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children. N Engl J Med. 2015; 372: 835–845.
 • Referans21. Sayıner A.A, Erbaycı O.Ö, Yüksel H, Zeytinoglu A, Tanaç R, Bilgiç A. Alt solunum yolu enfeksiyonlu çocuklarda solunum virüsları antijenlerinin arastırılması. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı1997. S:363.
 • Referans15. Kanra G,Tezcan S,Yılmaz G and Turkish National Respiratory Syncytial Virus (RSV) Team: Respiratory syncytial virus epidemiology in Turkey. Turk J Pediatr. 2005; 47: 303-8.
 • Referans16. Kayıran M,Paloğlu E.,Günakan B. Bronşiolit tanısıyla izlenen küçük çocuklarda RSV sıklığı,klinik ve laboratuar özellikleri. Türk Pediatri Arşivi. 2010; 45: 252-6.
 • Referans17. Hatipoğlu S, Arıca S, Çelik Y, Öztora S, ŞevketoğluE, Erkum T. Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanemize yatırılan olgularda RSV enfeksiyonu sıklığı ve klinik özellikleri. Düzce Tıp Dergisi. 2009; 11: 38-44.
 • Referans18. Nisli K, Önes Ü, Güler N, Tamay Z. Hısıltılı süt çocuklarında RSVantikorları, lökotrien E4 ve total IgE düzeyleri. Çocuk Dergisi. 2004; 4:33-36.
 • Referans19. Erten M, Karayağar N, Ergüven M, Okumuş Ö, Aksu N, Çakı S, Aydın H, Özgüneş N. Bronşiyolitli olgularımızda respiratuvar sinsityal virüs (RSV) infeksiyonu sıklığının değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi. 2006; 21: 113–115.
 • Referans20. Dereli D, Ertem E, Serter D, Sadiment M, Çoker M, Tanaç R. Detection of respiratory syncytial virus in children in 1993–1994 winter season in İzmir, Turkey, by two diagnostic methods. APMIS. 1994; 102: 877–880.
 • Referans 1. Brief report: Respiratory syncytial virus activity-United States, 2004- 2005. MMWR. 2005; 54: 1259-60.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research article
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-6533-6256
Author: Miray KARAKOYUN (Primary Author)
Institution: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-7713-7183
Author: Emel AKINCI ATAOĞLU

Orcid: orcid.org/0000-0001-7172-0812
Author: Derya BÜYÜKKAYHAN

Orcid: orcid.org/0000-0002-0510-965X
Author: Murat ELEVLİ

Bibtex @research article { otjhs391181, journal = {Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1467}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {56 - 69}, doi = {10.26453/otjhs.391181}, title = {Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri}, key = {cite}, author = {KARAKOYUN, Miray and AKINCI ATAOĞLU, Emel and BÜYÜKKAYHAN, Derya and ELEVLİ, Murat} }
APA KARAKOYUN, M , AKINCI ATAOĞLU, E , BÜYÜKKAYHAN, D , ELEVLİ, M . (2018). Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2), 56-69. DOI: 10.26453/otjhs.391181
MLA KARAKOYUN, M , AKINCI ATAOĞLU, E , BÜYÜKKAYHAN, D , ELEVLİ, M . "Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2018): 56-69 <http://www.otjhs.sakarya.edu.tr/issue/34611/391181>
Chicago KARAKOYUN, M , AKINCI ATAOĞLU, E , BÜYÜKKAYHAN, D , ELEVLİ, M . "Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2018): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri AU - Miray KARAKOYUN , Emel AKINCI ATAOĞLU , Derya BÜYÜKKAYHAN , Murat ELEVLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26453/otjhs.391181 DO - 10.26453/otjhs.391181 T2 - Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 3 IS - 2 SN - -2459-1467 M3 - doi: 10.26453/otjhs.391181 UR - https://doi.org/10.26453/otjhs.391181 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Online Turkish Journal of Health Sciences Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri %A Miray KARAKOYUN , Emel AKINCI ATAOĞLU , Derya BÜYÜKKAYHAN , Murat ELEVLİ %T Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri %D 2018 %J Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2459-1467 %V 3 %N 2 %R doi: 10.26453/otjhs.391181 %U 10.26453/otjhs.391181
ISNAD KARAKOYUN, Miray , AKINCI ATAOĞLU, Emel , BÜYÜKKAYHAN, Derya , ELEVLİ, Murat . "Solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran 2 yaş altı çocuklarda respiratory syncytial virus enfeksiyonlarının sıklığı ve klinik özellikleri". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (June 2018): 56-69. https://doi.org/10.26453/otjhs.391181